Search
Close this search box.

Reklamační řád

Společnost Anna Ambrošová – AA LEATHER, se sídlem Dolná 901/28, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 397 658, DIČ: 1075347801, IČ DPH: SK 1075347801, společnost zapsaná v živnostenském rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, č. 680-13433 (dále jen „AA LEATHER“) vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, zákona č.250 / 2007 CFU o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů) a souvisejícími právními předpisy Slovenské republiky tento Reklamační řád pro internetový obchod www.erbesi.sk, www.erbesi.cz , www.erbesi.at (dále jen Reklamační řád).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou na základě elektronické objednávky a její akceptace mezi společností AA LEATHER a kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby fyzických osob a ne za účelem podnikání, podle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu www.erbesi.sk, www.erbesi.cz, www.erbesi.at (dále jen „Smlouva“). Kde se v tomto Reklamačním řádu používají pojmy „kupující“ a „prodávající“ rozumí se tím strany Smlouvy, a kde se používá pojem „zboží“ rozumí se tím předmět koupě ze Smlouvy.

1.2. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při dodání zboží v rozporu se Smlouvou, odstoupení od Smlouvy ze strany kupujícího, a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného zboží.

1.3. Společnost AA LEATHER poskytne kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy informace o kupovaném zboží, aby se kupující mohl seznámit zejména s jeho parametry, cenou, způsobem dopravy, úhradou a lhůtou dodání.

2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a v původním obalu.

2.2. Kupujúci má právo nepřevzít zboží od dopravce při doručení jiného typu zboží nebo v případě dodání zboží v rozporu se Smlouvou (s objednávkou kupujícího), v případě dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových a prodejních dokladů (faktura). V případě dodání zboží v rozporu se Smlouvou má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, není-li takový postup možný, má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2.3. Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji“) má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byly Prodávajícímu doručeny v uvedené lhůtě.

2.4. Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy, a to buď odesláním zaplacené částky poštovní poukázkou na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího. Pokud by byl vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. To neplatí, pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.

2.5. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží: a) zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo b) zboží vyrobeného na míru, nebo c) zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo d) zboží který rychle podléhá snížení jakosti nebo zkáze, nebo e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, nebo f) prodej zboží, který může být vzhledem k svou povahu po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, nebo g) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

2.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle bodu 2.3. tohoto Reklamačního řádu je kupující povinen zboží vrátit buď osobně nebo se telefonicky nebo emailem dohodnout na dalším postupu.

2.7. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit si u Kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

3. REKLAMACE

3.1. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků standardně 24 měsíců od data převzetí zboží. Pokud není ke zboží vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na dokladu o koupi, pokud je delší než 24 měsíců.

3.2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán jen částečně, a je možné tuto vadu odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím společnosti AA LEATHER nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tytéž práva má kupující i v případě, že jde sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže být řádně užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí se vady nebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném zboží.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tytéž práva má kupující i v případě, že jde sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže být řádně užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí se vady nebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném zboží.

3.3. Reklamaci může kupující uplatnit v sídle společnosti AA LEATHER, resp. na jejím prodejním místě. Pracovník určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O nárocích kupujícího vyplývajících z plnění v rozporu se Smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy sídlo společnosti.

3.4. Prodávající nenese odpovědnost za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným ošetřováním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za vady zboží, na které byl zákazník upozorněn před uzavřením kupní smlouvy.

3.5. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. Při nábytkových látkách jsou drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném odstínu), lakovaných ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů při čalouněném nábytku v rámci tolerance. U zboží prodávaném za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

3.6. Reklamaci lze vybavit v případě prokázání následujících skutečností:

– že se vada vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží kupující doklad o koupi zboží, pokud byla v záručním listě uvedena záruční doba delší než 24 měsíců kupující předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, na kterém je uveden datum prodeje, typ výrobku, razítko prodejny a podpis prodavače. Ve zvláštních případech, kdy je delší záruční doba známa prodávajícímu, nemusí od kupujícího požadovat na její prokázání předložení záručního listu.

– že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem prodeje prokazující nákup reklamovaného zboží ve společnosti AA LEATHER.

– že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek v sídle společnosti AA LEATHER

Pokud nebude kterákoli z uvedených podmínek řádně splněna nebude reklamace zboží uznána jako oprávněná.

3.7. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva má kupující, pokud se jedná o vady odstranitelné, pro které však kupující nemůže z důvodu opětovného výskytu vad po opravě nebo většího počtu vad zboží řádně užívat.

3.8. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

3.9. Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení. Prodávající vydá o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.10. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

3.11. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3.12. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen se zněním reklamačního řádu a s postupem při uplatňování reklamace.

V Banské Štiavnici, dne 1.1.2017
AA LEATHER, s.r.o.

Anna Ambrošová, jednatelka