Search
Close this search box.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právní vztahy mezi společností AA LEATHER, s.r.o. se sídlem Dolní 901/28, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 443 692, DIČ: 2022721305, IČ DPH: SK 2022721305, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, v oddílu SRO ve vložce č. 15656 / S a každou osobou, která je kupujícím zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.erbesi.sk, www.erbesi.cz, www.erbesi.at podle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Kupující“), které vznikají při koupi uvedeného zboží.

1.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem pro internetový obchod www.erbesi.cz (dále jen „Reklamační řád“) a ustanoveními příslušných právních předpisů zejména zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích, zákona č. 102/2014 [AK1] Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, Slovenské republiky.

1.3. Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.erbesi.cz (dále jen „zboží“) uzavřena způsobem podle článku II. Všeobecných obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 CFU nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku Slovenské republiky.

2. Definice pojmů

2.1 Prodávající je podnikatel, který spotřebiteli přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby, a který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.2 Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro vlastní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.

2.3 Kupující – jiný subjekt je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby, a která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

3.2. Kupující vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávce. Před definitivním odesláním objednávky má Kupující možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Změna vyplněných údajů je možná pomocí tlačítka ,,Zpět „, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Kupující potvrdí objednávku tlačítkem ,,Odeslat objednávku“. Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje, tj. dodací a fakturační adresu se všemi v objednávkovém formuláři požadovanými údaji, e-mailový a telefonický kontakt na objednatele, název objednávaného zboží, množství a také čas a způsob dodání. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího.

3.3. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděno oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky. Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

3.4 Objednávka kupujícího ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího se považuje za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat následující údaje: osobní údaje kupujícího (celé jméno a adresa, e-mailový a telefonický kontakt), jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží a jeho množství, identifikaci místa dodání zboží v České republice. Objednávka kupujícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, není závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, a prodávající nebude povinen takovou neúplnou objednávku kupujícího akceptovat. Prodávající může, není však povinen, požádat kupujícího o doplnění chybějících údajů v objednávce. Emailová adresa Kupujícího zadaná v objednávce bude použita na doručování všech informací kupujícímu.

3.5. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán a může ji odvolat pouze v případě, že toto odvolání dojde Prodávajícímu dříve, než Prodávající odešle e-mail s akceptací objednávky Kupujícímu.

3.6. Prodávající oznámí telefonicky nebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen „akceptace“).

3.7 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, údaje o kupní ceně zboží, dodací lhůtě, místo dodání zboží, údaje o přepravě zboží včetně ceny přepravy, údaje o prodávajícím a údaje o kupujícím, případně další potřebné údaje.

3.8 Obsah závazné akceptace objednávky se nemůže odchýlit od objednávky kupujícího, kromě případu, kdy se prodávající a kupující dohodli jinak a kromě odlišných údajů předpokládaných těmito obchodními podmínkami. V případě, že kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží.

3.9. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace Prodávajícího Kupujícímu.

3.10 Odeslanou objednávkou je Kupující vázán a může ji odvolat pouze v případě, že toto odvolání dojde Prodávajícímu dříve, než Prodávající odešle e-mail s akceptací objednávky Kupujícímu.

3.11 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše kupní ceny, nákladů na přepravu, vzdáleností a podobně, žádat od Kupujícího autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. V případě že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem ve lhůtě určené Prodávajícím nevykoná, kupní smlouva se do 7 dnů ode dne požadavky o autorizaci od počátku ruší. Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení smlouvy plnily.

3.12 Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku zboží v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce Prodávajícího. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku v katalogu zboží. O zrušení objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude Kupující informován telefonicky nebo emailem, který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla akceptována Prodávajícím, řádně a včas zaplatit kupní cenu podle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek platnou v čase odeslání objednávky Prodávajícímu.

4.2. Kupní cenou se rozumí kupní cena dohodnutá v kupní smlouvě dle platného ceníku uvedeného na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího www.erbesi.cz. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Rozhodující jsou údaje o zboží, včetně kupní ceny v okamžiku, kdy Kupující doručí objednávku Prodávajícímu. K ceně je přičteno dopravní podle pravidel stanovených v čl. VI těchto obchodních podmínek. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž nábytku ani vynesení zboží na patro nebo snesení z patra. Zboží se považuje za doručeno složením u vchodu na sjednané dodací adrese.

4.3. Kupní cenu hradí Kupující podle zvoleného způsobu úhrady uvedeného v objednávce.

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

a) online platební kartou – v momentě vytváření objednávky, 0 Kč

b) převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury, 0 Kč

Pokud Kupující neuhradí do 7 dní, může být objednávka Prodávajícím automaticky zrušena.

4.4. Faktura na kupní cenu vystavena Prodávajícím, která bude zaslána Kupujícímu spolu se zbožím, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

4.5. V kupní ceně dle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek nejsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného zboží, ani náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. V- Podmínky dodání zboží Všeobecných obchodních podmínek. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. 

4.6. V případě, kdy Kupující provede úhradu kupní ceny předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající vrátí zaplacenou kupní cenu Kupujícímu do 14 dní od oznámení rozhodnutí Kupujícího, a to na účet Kupujícího, který zašle e-mailem na info@erbesi.sk.

5. Dodací lhůta

5.1. Zboží bude Kupujícímu dodáno ve lhůtě uvedené na internetové stránce Prodávajícího u příslušného zboží v katalogu zboží. Do této lhůty se započítávají pouze pracovní dny.

5.2. Dodací lhůta začíná běžet od připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího.

5.3. Kupující má právo na převzetí zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak.

5.4 V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání, případně nabídne jiný výrobek, srovnatelný s původním (náhradní plnění). V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat souhlas Kupujícího.

5.5. Pokud Prodávající objednané zboží nemůže dodat a Kupující s Prodávajícím se nedohodli na náhradním plnění, je Prodávající povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu Kupujícímu do 15 dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží.

5.6. Zboží zůstává až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících platebních závazků Kupujícího ve vlastnictví Prodávajícího.

5.7. Odpovědnost za škody na zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím od Prodávajícího.

6. Podmínky dodání zboží

6.1 Místem dodání zboží je místo uvedené v kupní smlouvě. V případě, že prodávající dopraví zboží do místa dodání zboží, je kupující povinen převzít zboží osobně nebo zajistit převzetí zboží jím pověřenou osobou a podepsat doklad o převzetí zboží.

6.2. Prodávající dodá zboží Kupujícímu až po úplném zaplacení jeho kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak.

6.3. Dodání zboží je ve dnech pondělí až neděle od 8:00 do 21:00 hodiny.

6.4. Možnosti doručení zboží a poplatky za tyto služby (platí pro celou ČR):

a) Doprava na adresu určenou Kupujícím UPS včetně montáže = 8900 CZK
b) Doprava kurýrem bez montáže = 0 CZK

6.5. Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

a) Kupující je povinen zboží od přepravce (UPS) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně, nejpozději do 24 hodin, oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky zbožím Kupující zásilku od přepravce nepřevezme. Podpisem předávacího protokolu Kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Faktura sloužící zároveň jako dodací list je vždy přiložena v zásilce s přepravovaným zbožím. 

7. Záruka a servis

7.1. Záruku na zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Pokud není v katalogu zboží na internetové stránce Prodávajícího www.erbesi.cz nebo v přiloženém záručním listě uvedeno jinak, je záruční doba u všech zboží 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

7.2. Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních javov.

7.3. Kupující může uplatnit reklamaci:

osobně v sídle společnosti

7.4. K reklamovanému zboží Kupující přiloží čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží – fakturu a podrobný popis vady.

7.5. Postup reklamace a způsob odstranění vad zboží řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce Prodávajícího.

8.2. Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.

8.3. Odesláním objednávky potvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího ve znění platném k momentu odeslání objednávky.

8.4. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce v informačním systému Prodávajícího za účelem plnění kupní smlouvy uzavírané podle Všeobecných obchodních podmínek a za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e email, SMS zprávy, telemarketing). Souhlas Kupující uděluje na dobu do jeho odvolání. Kupující má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu Prodávajícího info@erbesi.sk nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího. Kupující uděluje souhlas dobrovolně. Kupující prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé.

8.5. Prodávající je vázán svou nabídkou zboží včetně jeho ceny od odeslání akceptace Kupujícímu až do doby dodání zboží Kupujícímu, pokud nestanoví některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán do doby stanovené na dodání zboží.

8.6. Prodávající se zavazuje kupní smlouvu archivovat v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Takto archivovaná smlouva není dostupná Kupujícímu.

8.7. Kupní smlouvu dle podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách je možné uzavřít v slovenském jazyce.

8.8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek.

V Banské Štiavnici, dne 1.1.2017
AA LEATHER, s.r.o.

Anna Ambrošová, jednatelka